headerheader-400header-800

Protecció de dades

El tractament de les dades de caràcter personal que es rebin a través de la seu electrònica s'ajustarà als principis i obligacions establerts al Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) aprovat pel “REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d'abril del 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE.”

Aquesta Seu Electrònica es compromet al compliment de la seva obligació de confidencialitat respecte a les dades de caràcter personal que puguin ser sol·licitades a través dels serveis d'aquesta seu, i al deure de tractar-les amb confidencialitat. A aquests efectes, s'adoptaran les mesures pertinents per evitar-ne l'alteració, la pèrdua, el tractament o l'accés no autoritzat.

La recollida i el tractament automatitzat de dades de caràcter personal té com a única finalitat la prestació dels serveis sol·licitats en l'exercici de potestats públiques legalment regulades, i el seguiment de consultes realitzades per les persones usuàries. No s'utilitzaran per a cap altra finalitat ni seran cedits a tercers sense el consentiment exprés, llevat dels casos i amb les condicions previstes a l'RGPD.

En tot moment es podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició sol·licitant-ho a Fenacore per qualsevol mitjà que deixi constància de l'enviament i de la recepció. També podeu posar-vos en contacte amb el delegat de protecció de dades al següent email: secretaria@canalsurgell.cat.

Aquesta Seu Electrònica manté els nivells de protecció de les seves dades personals mitjançant els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, o accés no autoritzat de les dades que s'hi facilitin.